اخبار

تاکید مخبر بر تدوین طرح «اقتصاد دریامحور» به عنوان پیشران پیشرفت کشور


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون اول رئیس جمهور از وزارت راه و شهرسازی خواست با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس ظرف یک ماه طرحی جامع، عملیاتی و زمان بندی شده برای اقتصاد دریامحور تدوین و آن را ارایه کند.

https://www.irna.ir/news/85146597/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA