اخبار

تا اول مهر نارنگیِ نارنجی نخرید


ساری- مجله خبری کشاورزی- کارشناسان باغبانی مازندران معتقدند که اگر نارنگی های عرضه شده در بازار به رنگ سبز نباشد، نشانه انجام عملیات سبز زدایی با هدف فریب دادن شهروندان است و نباید از این میوه استفاده کرد.

https://www.irna.ir/news/85220670/%D8%AA%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF