اخبار

تبدیل سیستان و بلوچستان به هاب تولید گوشت قرمز ایران در اولویت جهاد کشاورزی است


زاهدان- مجله خبری کشاورزی- معاون وزیر جهاد کشاورزی در امور تولیدات دامی گفت: وزارت جهاد کشاورزی درصدد است با یک نگاه جدید مبتنی بر اصول فنی و بهداشتی ضمن استفاده از ظرفیت های سیستان و بلوچستان در تولید گوشت قرمز از این فرصت برای توسعه منطقه و ایجاد اشتغال با افزایش واحدهای بسته بندی، پرواربندی و کشتار استفاده بهینه کند.

https://www.irna.ir/news/85185952/%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA