تحول در منابع طبیعی و محیط زیست نیازمند شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان استتحول در منابع طبیعی و محیط زیست نیازمند شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان است
کرمانشاه- مجله خبری کشاورزی- عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی کرمانشاه گفت: امیدواریم نمایندگان مجلس قوانینی تصویب کنند که طی یک برنامه پنج ساله نگاه ویژه‌ای به استفاده از شرکت‌های فناور و دانش بنیان بشود تا شاهد تحول جدی در کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست باشیم.منبع اخبار