اخبار

تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی بخش مرکزی کاشان


کاشان – مجله خبری کشاورزی – صبح امروز(۱۸ مرداد ) هفت هزار مربع ساخت و ساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی بخش مرکزی کاشان که طی یکسال گذشته به شکل غیرقانونی ایجاد شده بود،توسط اداره جهاد کشاورزی و با حضور نماینده دادستان عمومی و انقلاب و نیروی انتظامی کاشان تخریب شد.

https://www.irna.ir/news/85194134/%D8%AA%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%A8-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D9%86