اخبار

تخصیص ۲۰ میلیارد تومان برای تقویت ذخایر آبزیان خلیج‌فارس


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – استاندار هرمزگان گفت: رییس جمهور در سفر به هرمزگان مجوز ایجاد و راه‌اندازی سه مرکز تقویت ذخایر آبزیان خلیج‌فارس را با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان مصوب کرد که تاکنون ۲۰ میلیارد تومان آن اختصاص یافته است.

https://www.irna.ir/news/85138024/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%B2%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%B0%D8%AE%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%DB%8C%D8%AC-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3