اخبار

تخصیص ۷ هزار میلیارد تومان برای مدیریت شبکه‌های فرعی آبیاری غرب و شمال غرب کشور


تهران- مجله خبری کشاورزی- قائم‌مقام مجری طرح شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور گفت: ۷ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی برای مدیریت شبکه‌های فرعی غرب و شمال غرب کشور اختصاص یافته است.

https://www.irna.ir/news/85248624/%D8%AA%D8%AE%D8%B5%DB%8C%D8%B5-%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8