اخبار

تدوین برنامه حفظ دام سبک عشایری ضروری است

تدوین برنامه حفظ دام سبک عشایری ضروری است
تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست سازمان امور عشایر ایران گفت: تدوین برنامه برای حفظ و نگهداری دام سبک عشایری در اسناد بالادستی ضروری است.

https://www.irna.ir/news/85295941/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

تائید رمز عبور.