اخبار

تدوین برنامه ۱۰ ساله استان‌ها برای اجرای کاشت نهال در کشور


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون امور جنگل‌های سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد: تمام استان‌های کشور برنامه ۱۰ ساله برای اجرای مراحل کاشت و نگهداری نهال‌ها در نقاط تعیین شده‏، تهیه کرده‌اند و عملیات گودبرداری و مقدمات کاشت آغاز شده است.

https://www.irna.ir/news/85183724/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1