اخبار

تدوین ۲۲ برنامه جامع برای کشت گندم در قزوین


قزوین – مجله خبری کشاورزی – معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: ۲۲ برنامه جامع برای کشت گندم استان برای دستیابی به ظرفیت و رکورد عملکرد برنامه ریزی شده است.

https://www.irna.ir/news/85223708/%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%DB%B2%DB%B2-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86