اخبار

تشکل‌های کشاورزی باید در تصمیم گیری‌های این حوزه مشارکت کنند


همدان – مجله خبری کشاورزی – وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تقویت تشکل‌های کشاورزی را با جدیت دنبال می‌کنیم، گفت: تشکل‌ها باید در تصمیم گیری‌های این بخش مشارکت کرده و دخالت داشته باشند.

https://www.irna.ir/news/85227066/%D8%AA%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF