اخبار

تصمیمات کمیته قیمت گذاری ارز برای کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی

تصمیمات کمیته قیمت گذاری ارز برای کالاهای اساسی و نهاده های کشاورزی
تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل توسعه صادرات و تجارت خارجی وزارت جهاد کشاورزی گفت: اولین جلسه کمیته قیمت گذاری ارز کالاهای اساسی در سال 1403 هجری شمسی برگزار شد.

https://www.irna.ir/news/85450007/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C