تقویت پوشش گیاهی راهکار برون‌رفت از چالش‌های زیست محیطی استتقویت پوشش گیاهی راهکار برون‌رفت از چالش‌های زیست محیطی است
تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: ایران و کشورهای جهان امروز با چالش‌های مختلف زیست محیطی و تغییرات شدید اقلیمی روبرو هستند و تکلیف داریم برای برون‌رفت از این چالش‌ها در زمینه افزایش پوشش گیاهی و جنگل‌کاری اقدام جهادی انجام دهیم.منبع اخبار