اخبار

تلاش محققان سازمان تات، پشتوانه اجرایی تحول کشاورزی است


تهران – مجله خبری کشاورزی – معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی از سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان پشتوانه اجرایی تحول کشاورزی در راستای حل چالش‌های این بخش یاد کرد و گفت: بسیاری از توفیقات حوزه اجرا در بخش‌های مختلف کشاورزی حاصل تلاش محققان در موسسات و مراکز تحقیقاتی سازمان تات است.

https://www.irna.ir/news/85163848/%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B4%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA