اخبار

تمام تداخلات اراضی ملی کشور با مستثنیات تا پایال سال ۱۴۰۲ به اتمام می رسد

وی افزود: این نشست نیز با حضور مدیران امور اراضی تمام استان های کشور و دبیران قرارگاه به منظور هماهنگی و ارایه برنامه های راهبردی برای اجرای این طرح ملی برگزار شده است.

وی اظهار داشت: از همان زمان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کنونی هم برای بخشی از اراضی سند ملی صادر کرد که اختلاف مردم و دولت از ۶۰ سال پیش آغاز شد که به مرور کمیسیون های ماده واحده ای تشکیل شد که در آن ها توسط قاضی رای برای شخص معترض صادر می شد.

وی گفت: ۱۸ میلیون هکتار سطح کل اراضی مستثنیات کشور است که ۳.۵ میلیون هکتار رفع تداخل شده است و مابقی تا پایان سال آینده باید انجام شود.

وی گفت: مجلس شورای اسلامی نیز برای رفع این مشکل ماده واحده ای در مجلس به نام ماده ۵۴ تصویب کرد که طبق آن مقرر شد به وزارت جهاد کشاوزی اجازه داده شود که وزیر جهاد کشاورزی، معاون و رییس سازمان امور اراضی، مدیرکل منابع طبیعی، ثبت و اقتصاد و دارایی و یک کارشناس دیگر کل پلاک ها را بررسی کنند.

نیازی با اشاره به اینکه در کل کشور حدود ۱۰۰ هزار پلاک اصلاحات ارضی داریم که در بیشتر آن ها اصلاحات ارضی صورت گرفته، افزود: استنباط این است که بخش زیادی از آن ها دارای تداخل با ملی شدن داشته باشند.

۶ هزار پلاک رفع تداخل شد

نیازی یادآور شد: تاکنون ۱۱ میلیون هکتار از اراضی کشور رفع تداخل شده که ۷.۵ میلیون هکتار اراضی ملی و ۳.۵ میلیون هکتار اراضی غیرملی بوده است.

وی اظهار داشت: بر اساس آمار موجود تا سال ۱۳۹۴، ۵۴ هزار پلاک در سراسر کشور دارای تداخل است که پس از این سال تاکنون ۶ هزار پلاک در کشور رسیدگی و رفع تداخل انجام شده که ۵۰۰ پلاک آن از ابتدای سال جاری انجام شده است.

همایش مدیران امور اراضی سراسر کشور به مدت ۲ روز در مجموعه دهکده ورزشی شهرستان چهارباغ ادامه دارد.منبع اخبار

به گزارش خبرنگار مجله خبری کشاورزی، صفدر نیازی شهرکی روز سه شنبه در همایش سراسری مدیران امور اراضی کشور که در دهکده ورزشی چهارباغ استان البرز برگزار شد، افزود: قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۴۰ و قانون ملی شدن اراضی در سال ۱۳۴۱ ابلاغ شد که این دو قانون با هم اجرا شدند که در بعضی عرصه های زمین وزارت اصلاحات ارضی وقت، نسق زراعی برای مردم صادر کرد.

رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: به منظور رفع تداخل اراضی ملی با مستثنیات قرارگاهی در این سازمان با ریاست وزیر جهاد کشاورزی و دبیری رییس سازمان امور اراضی تشکیل شد.