اخبار

تمام فعالیت‌ها و خدمات حوزه زمین باید سامانه‌محور باشد

تمام فعالیت‌ها و خدمات حوزه زمین باید سامانه‌محور باشد
تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان امور اراضی کشور گفت: انجام و ارائه تمامی خدمات، فعالیت‌ها و اقدامات در حوزه زمین باید از طریق سامانه‌ها انجام شود.

https://www.irna.ir/news/85380123/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF