اخبار

تهاتر نهاده‌های کشاورزی، مسیری هموار در افزایش تبادلات تجاری ایران و صربستان


تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تهاتر نهاده‌های کشاورزی، مسیری هموار در افزایش تبادلات تجاری ایران و صربستان است، گفت: بخش قابل توجهی از کود فسفاته ایران از صربستان تهیه می‌شود و با توجه به حجم بالای تولید اوره در ایران آمادگی داریم از طریق تهاتر کود فسفاته را در ازای کود اوره از صربستان تهیه کنیم.

https://www.irna.ir/news/85180848/%D8%AA%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C