اخبار

توزیع مناسب، تولید و رضایت مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد

توزیع مناسب، تولید و رضایت مصرف‌کننده را افزایش می‌دهد
تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی گفت: اگر تولیدکننده به دسترسی به بازار بدون واسطه‌ها و شرایط توزیعی مناسبی برای محصول اطمینان داشته باشد، اقدام به تولید بیشتر می‌کند که رونق را در پی دارد.

https://www.irna.ir/news/85297271/%D8%AA%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88-%D8%B1%D8%B6%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF