اخبار

توسعه آبخیزداری تنها راهکار برای مقابله با بیابان‌زایی/ روند بیابانی شدن کشور صعودی است


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نسبه به رشد سرعت بیابانی شدن عرصه های طبیعی کشور هشدار داد و گفت: توسعه آبخیزداری تنها راهکار برای مقابله با بیابان‌زایی است که باید اجرای این عملیات تسریع شود.

https://www.irna.ir/news/85230173/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF