احیای اتاق‌های تکنولوژی در مدارس ابتدایی استان سمنان آموزش 118. پرتاب ۲ مخابراتی در چهاردهمین ماموریت موشک “فالکون۹”.