اخبار

توسعه کشت گیاهان دارویی در ۲۰ هزار هکتار دیمزار مناطق عشایری


تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست سازمان امور عشایر ایران گفت: ۲۰ هزار هکتار از دیمزارهای کشور در مناطق عشایری برای توسعه کشت گیاهان دارویی اختصاص می‌یابد.

https://www.irna.ir/news/85180814/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D8%AA-%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B2%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%DB%8C

پرتاب ۲ مخابراتی در چهاردهمین ماموریت موشک “فالکون۹”.