اخبار

توسعه گلخانه‌های همدان در دولت سیزدهم مصداق عینی "یک شبه ره صدساله رفتن"


همدان – مجله خبری کشاورزی- ۲۲۰ هکتار گلخانه طی یک سال اخیر بدنبال برنامه ریزی و سیاست های حمایتی دولت سیزدهم در همدان ایجاد شده که برابر با همه گلخانه های ایجاد شده در این استان طی ۲۰ سال گذشته بوده که باید از آن به عنوان یک کار جهادی که زمینه ساز تقویت امنیت غذایی جامعه، رشد اقتصادی و اشتغالزایی می شود، یاد کرد.

https://www.irna.ir/news/85213197/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%82-%D8%B9%DB%8C%D9%86%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D8%B4%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87