اخبار

توصیه‌های جهاد کشاورزی اردبیل برای جلوگیری از تداوم سفیدک در مزارع سیب‌زمینی


اردبیل – مجله خبری کشاورزی – سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل برای جلوگیری از تداوم بیماری سفیدک دروغی در سال‌های آینده در مزارع دارای سابقه آلودگی توصیه‌هایی حین برداشت و پس از برداشت ارائه کرد.

https://www.irna.ir/news/85186354/%D8%AA%D9%88%D8%B5%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%85-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1