اخبار

تولید بیش از یک سوم بذر محصولات اساسی زراعی توسط شبکه تعاون روستایی

تولید بیش از یک سوم بذر محصولات اساسی زراعی توسط شبکه تعاون روستایی
تهران- مجله خبری کشاورزی- سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از تولید بیش از یک سوم بذر محصولات زراعی اساسی توسط شبکه تحت پوشش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85219241/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C