اخبار

تولید جو در کرمانشاه رکورد زد


کرمانشاه – مجله خبری کشاورزی – به دنبال شکسته شدن رکورد ۲۰ ساله تولید گندم در کرمانشاه، این استان توانست برای نخستین بار رکورد بیشترین میزان تولید در محصول جو را نیز در سال زراعی جاری شکسته و عنوان نخست این محصول را به نام خود در کشور به ثبت برساند.

https://www.irna.ir/news/85220165/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AC%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87-%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D8%AF