اخبار

تولید محصولات کشاورزی کردستان به ۴.۳ میلیون تن افزایش می یابد


سنندج-مجله خبری کشاورزی- رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان گفت: تولید محصولات کشاورزی استان طی برنامه پنج ساله به چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.

https://www.irna.ir/news/85137800/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B4-%DB%B3-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AF