تولید ۱.۸ درصد نخود جهان در ایران - مجله خبری کشاورزی