اخبار

تولید ۲۴۱ میلیون اصله نهال در نهالستان‌های دولتی و غیردولتی کشور


تهران- مجله خبری کشاورزی- رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از تولید ۲۴۱ میلیون اصله نهال در ۱۸۳ نهالستان دولتی و ۳۰۸ نهالستان خصوصی خبر داد و گفت: نهال‌های تولید شده شامل نهال‌های جنگلی، بیابانی، زراعت چوب و فضای سبز است.

https://www.irna.ir/news/85157815/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B4%DB%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1