اخبار

تولید ۲۵.۵ میلیون تنی سبزی و صیفی با وجود کاهش سطح زیرکشت


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر محصولات علوفه‌ای و جالیزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: طبق آمارها در سال زراعی ۱۴۰۲ – ۱۴۰۱ نزدیک به ۲۵.۵ میلیون تن سبزی و صیفی در ۶۶۴ هزار هکتار سطح زیرکشت تولید شد که نسبت به سال گذشته ۳۰۰ هزار تن افزایش نشان می‌دهد.

https://www.irna.ir/news/85233835/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B2%DB%B5-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%B3%D8%A8%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B5%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%B3%D8%B7%D8%AD-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B4%D8%AA