اخبار

تولید 2.8 میلیون تن پیاز در سال زراعی جاری بیانگر تامین پیاز مورد نیاز کشور است.

تولید 2.8 میلیون تن پیاز در سال زراعی جاری بیانگر تامین پیاز مورد نیاز کشور است.
تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل دفتر فرآورده های خوراک دام در نمایندگی وزارت کشاورزی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه پیاز مورد نیاز کشور تامین شده است، گفت: بیش از 2 میلیون و 800 هزار عدد تن پیاز در کشور تولید شده است. کشور در سال زراعی 1402-1403 ه.

https://www.irna.ir/news/85448095/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B2-%DB%B8-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1