اخبار

تکلیف سازمان برنامه و بودجه برای تأمین اعتبار خرید گندم مازاد تولیدی کشاورزان

تکلیف سازمان برنامه و بودجه برای تأمین اعتبار خرید گندم مازاد تولیدی کشاورزان
تهران – مجله خبری کشاورزی – سازمان برنامه و بودجه مکلف است اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد تولیدی کشاورزان داخل کشور را به قیمت نهایی مصوب شورای سیاست گذاری حداکثر در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۳ تخصیص دهد و پرداخت کند.

https://www.irna.ir/news/85386093/%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF