اخبار

تکمیل بزرگترین سیلوی شرق کشور در کرماسر در انتظار توجه دولت سیزدهم است.

تکمیل بزرگترین سیلوی شرق کشور در کرماسر در انتظار توجه دولت سیزدهم است.
سمنان – مجله خبری کشاورزی – بزرگترین سیلوی شرق کشور در منطقه کرمسار قرار دارد و این پروژه که پیشرفت بیش از 90 درصدی دارد نیازمند تخصیص و اعتبار با برکت سفر دولت سیزدهم برای تکمیل و تکمیل است. آن را اجرا کند.

https://www.irna.ir/news/85446817/%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B1-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA