اخبار

تگرگ ۱۸۰ میلیارد تومان به محصولات کشاورزی فارغان هرمزگان خسارت زد


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – رئیس سازمان جهادکشاورزی استان هرمزگان گفت: طبق ارزیابی‌ها بارش تگرگ در هفته گذشته، ۱۸۰ میلیارد تومان به محصولات باغی و زراعی کشاورزی بخش فارغان شهرستان حاجی‌آباد خسارت زد.

https://www.irna.ir/news/85133453/%D8%AA%DA%AF%D8%B1%DA%AF-%DB%B1%DB%B8%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%AA