اخبار

ثبات روابط بازرگانی ایران و عراق برپایه تقویم کشاورزی


تهران- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر ثبات روابط بازرگانی بین ایران و عراق بر پایه تقویم کشاورزی، گفت: اسناد کشاورزی در چارچوب استانداردهای طرفین ایرانی و عراقی به انضمام تقویم کشاورزی مطابق با شرایط بازار و نیاز فصلی طرفین به محصولات مورد تقاضا مورد توافق قرار گرفت.

https://www.irna.ir/news/85203146/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C