اخبار

ثبات قیمت گوشت قرمز در بازار/ نیاز پایتخت به ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز


تهران- مجله خبری کشاورزی- رئیس جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه گوشت قرمز مورد نیاز استان تهران تامین است، گفت: مجموع نیاز ماهانه پایتخت به گوشت قرمز ۱۳ هزار و ۵۰۰ تن است که تامین آن باعث آرامش بازار شده است.

https://www.irna.ir/news/85164223/%D8%AB%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%DA%AF%D9%88%D8%B4%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D8%AA%D9%86