اخبار

ثبت سفارش چای وارداتی ملزم به شناسه کالا شد


تهران- مجله خبری کشاورزی- مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی گفت: درخواست‌های مجوز ثبت سفارش چای در سامانه متمرکز تجارت خارجی ملزم به شناسه کالا خواهد شد.

https://www.irna.ir/news/85230757/%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%DA%86%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%B4%D8%AF