ثبت ۲ میلیون خرید مرغ گوشتی در سامانه کابوک لرستان - مجله خبری کشاورزی