جایگاه جهانی ایران در حوزه فناوری و نوآوری ۶۷ پله ارتقاء یافتجایگاه جهانی ایران در حوزه فناوری و نوآوری ۶۷ پله ارتقاء یافت
کرج – مجله خبری کشاورزی –  معاون فناوری و نوآوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: طبق اعلام موسسه شاخص جهانی نوآوری، جایگاه جهانی ایران در حوزه فناوری و نوآوری از سال ۲۰۱۴ تاکنون ۶۷ پله ارتقاء یافت.منبع اخبار