اخبار

جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی جهادکشاورزی ۳۰ خرداد برگزار می شود


تهران- مجله خبری کشاورزی- معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: جلسه بررسی صلاحیت و برنامه های محمدعلی نیکبخت برای تصدی وزارت جهادکشاورزی ۳۰ خرداد در مجلس برگزار می شود.

https://www.irna.ir/news/85139513/%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1