اخبار

جلوگیری از تغییر کاربری حدود ۴۰ هزار متر مربع زمین کشاورزی در چالوس


نوشهر- مجله خبری کشاورزی- سرپرست اداره جهاد کشاورزی چالوس از جلوگیری تغییرکاربری غیرمجاز حدود ۴۰ هزار مترمربع زمین کشاورزی این شهرستان و بازگشت آن به چرخه تولید خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85134032/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B4%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1