اخبار

جلوگیری از خام فروشی ۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی با تکمیل صنایع تبدیلی


همدان- مجله خبری کشاورزی- وزیر جهاد کشاورزی گفت: پنج هزار و ۳۰۰ طرح صنایع تبدیلی تکمیلی در کشور با ۴۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی در سطح کشور در دست اجرا قرار دارد که تکمیل و بهره برداری آنها از خام فروشی ۳۰ میلیون تن محصول کشاورزی جلوگیری می کند.

https://www.irna.ir/news/85226679/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%85-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DB%8C-%DB%B3%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9