اخبار

جلگه رخ تربت حیدریه برای عرضه انبوه بذر نمونه گندم خیز بلندی برداشته است


تربت‌حیدریه – مجله خبری کشاورزی – رییس جهاد کشاورزی بخش جلگه رخ از توابع تربت‌حیدریه گفت که این منطقه از خراسان رضوی به قطب عرضه بذرهای الگویی و نمونه بویژه گندم، جو و سیب زمینی کشور تبدیل شده است.

https://www.irna.ir/news/85152884/%D8%AC%D9%84%DA%AF%D9%87-%D8%B1%D8%AE-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AA-%D8%AD%DB%8C%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B0%D8%B1-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%AE%DB%8C%D8%B2-%D8%A8%D9%84%D9%86%D8%AF%DB%8C