اخبار

جنگلبان‌های شاهرود از سرایت آتش‌سوزی سه هکتاری به مراتع جلوگیری کردند


شاهرود – مجله خبری کشاورزی – رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شاهرود گفت: مهار ۲ مورد آتش‌سوزی به مساحت سه هکتار در مراتع این شهرستان طی ماه گذشته با حضور به موقع جنگلبان‌های، مانع سرایت آتش به مناطق دیگر شد.

https://www.irna.ir/news/85185704/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D8%B3%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D8%B9-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C