اخبار

جهاد کشاورزی به فریاد لیموکاران رودانی برسد


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – لیموکاران رودانی در استان هرمزگان هرساله با ضرر و زیان مواجه‌اند و در همین راستا مدیر جهاد کشاورزی رودان گفت: لیموکاران این شهرستان برای حل مشکل قیمت پایین محصول خود باید تشکُل تشکیل دهند و این تنها راه حل مشکل بازار لیموترش است.

https://www.irna.ir/news/85176857/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AF-%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%AF