اخبار

جهش تولید در دیمزارها و ارتقای بهره‌وری کشاورزی زنجان


زنجان – مجله خبری کشاورزی – طرح جهش تولید در دیمزارها برای دومین سال متوالی در استان زنجان به مرحله اجرا درآمده است تا میزان بهره وری در تولید محصولات راهبردی از جمله گندم استان ارتقا یابد.

https://www.irna.ir/news/85147318/%D8%AC%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%B1%D9%87-%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86