اخبار

حدود سه میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور مجهز به سیستم آبیاری نوین شده است


زاهدان- مجله خبری کشاورزی- معاون آب و خاک وزارت جهادکشاورزی گفت: در مجموع کل اراضی آبی کشور هشت میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار است که جهت افزایش بهره‌وری آب و مدیریت مصرف آن تاکنون ۲ میلیون و ۹۰۰ هکتار آن مجهز به سیستم آبیاری نوین شده است.

https://www.irna.ir/news/85186172/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%87%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B6%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%87%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A2%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C