اخبار

حدود یکهزار تن گندم بذری در حاجی‌آباد خریداری شد


بندرعباس – مجله خبری کشاورزی – رییس اداره تعاون روستایی حاجیآباد گفت: از ابتدای سالجاری تاپایان مردادماه امسال، نزدیک به یکهزار تن گندم بذری و محلی از کشاورزان این شهرستان خریداری شد.

https://www.irna.ir/news/85212794/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%8C%DA%A9%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B0%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF