اخبار

حدود ۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات گندمکاران استان کرمانشاه پرداخت شد


کرمانشاه – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه از پرداخت هشت هزار و ۹۸۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به گندمکاران استان خبر داد و گفت: این مبلغ حدود ۷۴ درصد کل مطالبات گندمکاران استان کرمانشاه است.

https://www.irna.ir/news/85226552/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D9%86%D8%AF%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%87