اخبار

حذف نصب آسیاب و میکسر در مرغداری‌ها کلید خورد


تهران – مجله خبری کشاورزی – مدیرکل دفتر تغذیه و جایگاه دام معاونت امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی از حذف نصب آسیاب و میکسر در صدور پروانه واحدهای مرغداری خبر داد.

https://www.irna.ir/news/85164847/%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%86%D8%B5%D8%A8-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%88-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%BA%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF

ده راه‌ها نگهداری هوش مصنوعی شما رشد بدون سوزاندن روغن نیمه شب.