اخبار

حفاظت از جنگل‌های ملی با هوشمندسازی و ایجاد حساسیت اجتماعی میسر است


سمنان- مجله خبری کشاورزی- جانشین فرماندهی یگان حفاظت در حوزه جنگل‌های شمال کشور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: هوشمندسازی با بهره‌گیری از نظارت دوربین‌ها و تقویت حساسیت اجتماعی، راهبردهای این سازمان در حفاظت و حراست از عرصه‌های جنگلی است.

https://www.irna.ir/news/85200668/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%87%D9%88%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B3%D8%B1